Játékszabályzat

A Révész Racing facebook közösségi oldalán https://www.facebook.com/revesztrt szervezett nyereményjáték részvételi játékszabályzata

 1. A Játékok szervezője

A Révész Racing Facebook oldalán (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Révész Racing Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 4400 Nyíregyháza, Lego u. 2/A ., cégjegyzékszám: 15-09-087096, adószám: 27323603-2-15.) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékok feladványaival összefüggő, azok megfogalmazásával kapcsolatos egyes feladatokat, illetve a nyeremény összeállítását, a Szervező által megbízott Shell Hungary Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító).

 1. Részvételi feltételek

2.1. Szervező az egyes Játékokat a Rajongói oldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Rajongói oldal tagjait. Szervező alapvetően egy típusú Játékot hirdet meg az általa meghatározott időközönként a Rajongói oldalon, így a részvétel az alábbi feltételhez kötött:

 • · hozzászólás az adott Poszthoz a Rajongói oldalon;

Az adott Posztban Szervező további részvételi, és játékfeltételeket is meghatározhat.

Az egyes Játékok lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

2.3. A Játékokban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik regisztrált, saját Facebook profillal rendelkező felhasználók és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos), ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki, és megfelelnek az adott játékmechanizmus feltételeinek, valamint:

a.) a Pályázat jelen Játékszabályzat 2. és 3. pontja szerinti beküldésével elismerik, hogy teljes körűen megismerték és feltétel nélkül elfogadják a Pályázattal érintett Játék valamennyi szabályát - beleértve jelen Játékszabályzat minden rendelkezését -, valamint

b.) az adataik kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztató elolvasását követően a Pályázat beküldésével egyben személyes adataik kezeléséhez is hozzájárulásukat adják.

2.4 A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Facebook regisztrációval vesznek részt valamely Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt valamely Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet az érintett Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja az érintett Játékból.

2.6 A jelenlegi Játék határideje:

 1. 04.03. 16:00 – 2022.05.13. 23:59

Sorsolás: 2022. 05. 15. 8:00 óra

 1. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék pályázat beküldésére nyitva álló időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i). A nyertesek kiválasztásának módja az adott Játék mechanizmusától függ.

3.1.1. A sorsolás helye a Lebonyolító székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lego u. 2/A. A nyertes meghatározásának módja: a kérdésre helyes választ adó. A játék mindvégig nyilvános, a kommenteket szintén élőben le lehet majd követni.

A jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések esetén az a tartaléknyertes lép elsőként a nyertes helyébe, akit a Lebonyolító a nyertes Játékost követően elsőként határoz meg a fenti feltételek szerint.

3.2. A Szervező két nyertesenként összesen 2 (kettő) db tartaléknyertest is meghatároz. A tartaléknyertesek abban az esetben lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy nyereménye részére egyéb okból nem adható át (4.2 pontban rögzített esetek).


 1. Nyeremények, a nyertesek értesítése, a nyeremények átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt,- valamint akár azt követően is – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel hasonló értékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A hatályos Játék nyereménye:

Shell termékekből álló ajándékcsomag

4.3. A nyertes nevét az adott Játékban való nyereménysorsolás napján közzétesszük a Révész Racing Facebook oldalán, a Játékot meghirdető eredeti bejegyzés alatt vagy külön posztban. A nyertes Játékos neve hozzáférhető a Lebonyolítónál is.

A Lebonyolító a nyertest az adott Játékban való nyereménysorsolást követő munkahéten belül külön is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről, akinek legkésőbb az üzenet Lebonyolító általi elküldésétől számított 5 munkanapon belül választ kell adnia és meg kell adnia a nyeremény átvételéhez szükséges elérhetőségeit; ennek hiányában vele a kapcsolatfelvétel sikertelennek minősül és helyébe a kisorsolás sorrendje szerinti tartaléknyertes lép.

4.4 A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt csak annak átvételét követő 30 napon belül tud kezelni.

4.5 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– Facebook profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a Lebonyolító megkeresésére (e-mail-ben vagy Facebook privát üzenetben) annak Lebonyolító általi elküldésétől számított 10 munkanapon belül nem válaszol, így vele a kapcsolatfelvétel sikertelennek minősül;

– alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.


 1. Felelősségi szabályok

5.1 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.2. A Szervező kijelenti, hogy a Játékokat a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játékok során a Révész Racing Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szervező számára adják meg az adatokat és nem közvetlenül a Facebooknak.

5.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a kapcsolódó Facebook-aloldalak rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Rajongói oldalt vagy az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a kapcsolódó Facebook-aloldalakhoz történő csatlakozáshoz, az adott Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 1. Egyéb szabályok

A Szervező a Játékok keretein belül nem oszt szét az adott Posztban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A jelen Játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat a Játékok teljes időtartama alatt hozzáférhető a Rajongói oldalon keresztül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játékok megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 1. Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Révész Racing Korlátolt Felelősségű Társaság által a Révész Racing Facebook oldalon mint Rajongói oldalon keresztül szervezett bármely nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik ahhoz önkéntesen és befolyásmentesen a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak és megfelelnek a játékszabályzatban meghatározott feltételeknek.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.


1) Az adatkezelő megnevezése:

Név: Révész Racing Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Lego u. 2/A

Cégjegyzékszám: 15-09-087096

Adószám: 27323603-2-15

Képviseli: Kozák Attila ügyvezető

Kapcsolattartási e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2) Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön önkéntes kezdeményezése és ennek megfelelő hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

3) Adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertesek kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt eljutassuk Önhöz.


4) Személyes adatok köre:

A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

- teljes név;

- facebook id;

- fotón szereplő arcképe

Ezen adatok meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Nyertesség esetén, amennyiben Ön postán kéri a nyeremény eljuttatását, akkor ennek érdekében az alábbi adat megadását kérjük Öntől:

- lakcím

- e-mail cím

- telefonszám

A lakcímét azonban csak akkor kérjük, ha Ön nyertesként került kiválasztásra.

Meghatalmazás esetén:

- a meghatalmazott neve és lakcíme

- tanúk esetén a tanúk neve és lakcíme

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg!

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk!

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve a nyeremény átadásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben, valamint a bennünket terhelő jogszabályi (elsősorban adózási) kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük.

5) Adatkezelés időtartama:

Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 évig őrizünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

Amennyiben Ön nem nyer, abban az esetben az Ön adatait a nyereményjáték lezárásának napját követő 90 napon belül töröljük, ha nem vonta vissza korábban a hozzájárulását vagy nem kérte az adatai törlését.

A játékszabályzat értelmében a nyereményjáték lezárásának napját követő 90 napon belül van lehetősége Önnek, hogy bármilyen panasszal, illetve észrevétellel éljen a nyereményjátékkal kapcsolatosan.


6) Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat [elektronikus úton, .................. címen található szerveren címen tároljuk.


8) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat az 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.


A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatók, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.


A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a nyereményjáték lebonyolításához vagy a nyeremény átadásához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, úgy az a nyereményjátékból való kizárást és a nyereményre való jogosultság elvesztését eredményezi.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, illetve a törvényben meghatározott idő elteltével amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.


Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön az adatkezelést illetően bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) mint felügyeleti hatósághoz és jogainak sérelme esetén jogosult bírósághoz is fordulni.

Nyíregyháza, 2022.04.01.

Révész Racing Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező